Ocena nadużycia prawa przy powoływaniu
Ocena nadużycia prawa przy powoływaniuOcena nadużycia prawa przy powoływaniu

  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
   Letztes Feedback
   2.07.19 16:50
    http://mewkid.net/buy-am
   4.10.20 23:31
    ____ ___ ______________
   8.11.20 18:10
    Muchas gracias. ?Como pu
   22.03.21 08:10
    Muchas gracias. ?Como pu
   25.03.21 09:56
    Muchas gracias. ?Como pu
   27.03.21 23:56
    Muchas gracias. ?Como puhttps://myblog.de/radcowieprawni

Gratis bloggen bei
myblog.de

Dokonywanie oceny zgodności działań z

Odnosząc się do okoliczności sprawy niniejszej wskazać należy na akcentowaną przez Sąd Okręgowy okoliczność, iż we wnioskach powoda o wpisy przedmiotowych hipotek ujmowane były zawsze tylko składki na ubezpieczenie społeczne, o odsetkach nie wspominano. We wpisach hipotek również zabezpieczona wierzytelność określona jest zawsze jako dotycząca wyłącznie składek, bez wzmianki o odsetkach. Jak zasadnie wywiódł Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, pojęcia „składek” oraz „należności z tytułu składek” nie są tożsame.Pozwany miał zatem podstawy by uważać, że nabywa nieruchomości obciążone hipotecznie tylko do łącznej kwoty 136.478,40 zł.

Dokonując powyższych ustaleń Sąd Okręgowy oparł się na zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach, których wiarygodność nie budziła wątpliwości oraz zeznaniach świadków A.S. i M.S. (1) a także zeznaniach Prezesa pozwanej Spółki (...). Zeznania świadków oraz Prezesa pozwanej Spółki Sąd Okręgowy uznał za wiarygodne w zakresie przebiegu postępowań administracyjnych i sądowych związanych z realizacja inwestycji oraz niemożliwości przeprowadzenia inwestycji z powodu odmowy jej kredytowania przez banki.prawniczy ranking

Sąd zaznaczył, że udzielenie powodowi cywilnoprawnej ochrony wymagało ustalenia, że zachowania administracji pozwanego Aresztu Śledczego w Ł. godziły w jego dobra osobiste w rozumieniu art. 24 § 1 KC. Z mocy art. 6 KC na powodzie ciążył dowód wskazania konkretnych uchybień w postaci zaniechania podjęcia działań zapewniających mu realizację jego uprawnień w zakresie warunków bytowych, naruszających sferę jego dóbr osobistych. W tym celu powód korzystał z prawa do zgłaszania wniosków dowodowych. Pozwanego obciążał zaś obowiązek udowodnienia, że działał zgodnie z prawem i nie naruszył dobra osobistego powoda (art. 6 KC w związku z art. 24 KC). ranking adwokatowSąd Okręgowy podkreślał, że nawet gdyby pozwany działał z poczucia obywatelskiego obowiązku, a także w obronie własnego interesu, to nie musiało się to odbywać kosztem dóbr osobistych powoda. O ile bowiem samo wszczęcie postępowania administracyjnego czy zgłoszenie samowoli budowlanej nie jest naruszeniem dóbr osobistych, o tyle sposób działania, słowa używane w pismach i uporczywość pozwanego takim działaniem było.

 

19.4.18 18:43
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung