Ocena nadużycia prawa przy powoływaniu
Ocena nadużycia prawa przy powoływaniuOcena nadużycia prawa przy powoływaniu

  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
   Letztes Feedback
   2.07.19 16:50
    http://mewkid.net/buy-am
   4.10.20 23:31
    ____ ___ ______________
   8.11.20 18:10
    Muchas gracias. ?Como pu
   22.03.21 08:10
    Muchas gracias. ?Como pu
   25.03.21 09:56
    Muchas gracias. ?Como pu
   27.03.21 23:56
    Muchas gracias. ?Como puhttps://myblog.de/radcowieprawni

Gratis bloggen bei
myblog.de

Pojęcie zakończenia postępowania w danej

Werbung

Sąd Okręgowy uznał, iż podpisanie umowy nie było wynikiem wykorzystania przez powoda i jego matkę sytuacji przymusowej pozwanej. Nie zachodziła też sytuacja działania pod wpływem błędu. Kwestia ta nie została podniesiona i uzasadniona w żadnym piśmie procesowym. Zeznania złożone przez pozwaną nie pozostawiają wątpliwości, że miała ona pełną świadomość, jakiego rodzaju umowa została zawarta, co było jej przedmiotem oraz jakie skutki spowoduje utrzymywanie na działce powoda napowietrznego przyłącza po dacie 30 czerwca 2006 r. Analiza tych zeznań zdaniem Sądu Okręgowego przekonuje, iż nie mamy w sprawie do czynienia ani z błędem odnoszącym się do czynności prawnej ani do sfery motywacyjnej pozwanej. stronaPodzielić należy natomiast częściowo drugi zarzut procesowy odnoszący się do istotnie nazbyt lakonicznego uzasadnienia Sądu Apelacyjnego, który kwestionując ocenę przeprowadzonych przez Sąd I instancji dowodów z zeznań świadków S. J., S. K., E. F. i Ł. Z. nie odniósł się bliżej do argumentacji Sądu I instancji, zawartej w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego, nie wyszczególnił, na czym polegały błędy Sądu I instancji popełnione przy ocenie tych dowodów oraz nie wskazał przyczyn ich własnej odmiennej oceny, poprzestając jedynie na ogólnikowym stwierdzeniu, iż dowody z zeznań świadków dają podstawy do przyjęcia, że oświadczenie pozwanych o przerobieniu fotografii wywołało negatywne dla powoda skutki wpływające na wiarygodność gazety, spadek nakładu i w konsekwencji interesy powoda. Mimo tych mankamentów uzasadnienia wyrok Sądu Apelacyjnego podaje się kontroli kasacyjnej.

skuteczni i polecani prawnicyPowód nabył nieruchomość nr (...) położoną w J. obręb G. od H.F. na podstawie umowy sprzedaży z (...) sierpnia 1996 roku sporządzonej w formie aktu notarialnego. Działka nr (...) miała powierzchnię 1,8 h i już wówczas gdy powód ją kupił na działce stały trzy słupy energetyczne. Powód był przekonany, że są one posadowione w pasie drogowym, nie miał możliwości, aby to zweryfikować, ponieważ nie było sporządzonej wówczas mapy zasadniczej dla tej nieruchomości. Dopiero w 1998 roku geodeta, na polecenie powoda sporządził mapę zasadniczą i wówczas powód dowiedział się, iż słupy znajdują się w granicach działki. Z działki tej po podziale geodezyjnym powstało 17 działek, z których powód sprzedał 16, pozostawiając sobie jedną (...). Powód G.S. jest w chwili obecnej właścicielem działki nr (...). Działki nr (...) powód zbył kilka lat temu. Jeżeli chodzi o powierzchnie to działka nr (...) ma 0,0832 ha, natomiast działka nr (...) ma 0,0801 ha. adwokat do trudnej sprawy cywilnej

Reasumując, w ocenie Sądu Apelacyjnego apelacja powoda jako pozbawiona uzasadnionych podstaw podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 KPC. O kosztach postępowania apelacyjnego, tj. kosztach zastępstwa procesowego pozwanego orzeczono z uwzględnieniem zasady odpowiedzialności za wynik procesu wyrażonej w art. 98 § 1 i 3 KPC. Wysokość tych kosztów ustalono na podstawie § 2 ust. 2, § 9 pkt 25 i § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 490).
18.4.18 21:15


Werbung


[erste Seite] [eine Seite zurück]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung